Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Arbitrage reglement

Arbitrage reglement

Begripsomschrijvingen 

1.            Algemene uitgangspunten 

2.            Ontbieden van de arbiter 

3.            Arbitrageprocedure 

4.            Voortijdige beëindiging arbitrage

5.            Protesten 

6.            Behandeling protesten

7.            Uitspraak PC

8.            Beroep

9.            Tenslotte

Begripsomschrijvingen

 Afkortingen  ALV:  Algemene ledenvergadering
  BCD:  Bridgeclub Doorwerth
  NBB:  Nederlandse Bridgebond
  Spr.:  De Internationale Spelregels voor
wedstrijdbridge 2007
  PC:   Protestcommissie BCD
  TC:  Technische commissie
  WL:  Wedstrijdleider. Het lid van de TC verantwoordelijk voor de
bridgetechnische leiding van zitting/wedstrijd. De WL of zijn
plaatsvervanger treedt tijdens de zitting/wedstrijd op als WL.
Arbiter:  Degene die tijdens een zitting/wedstrijd belast is met de toepassing van de spr.
Zitting:   Een speelperiode waarin een aantal borden in één of meer moet worden gespeeld.

1.         Algemene uitgangspunten.
 
Dit arbitragereglement gaat uit van de Spelregels voor wedstrijdbridge 2007 van de Nederlandse Bridge
Bond (NBB).
 Daar waar strijdigheden bestaan of ontstaan gelden de NBB-spelregels.

1.0.       Artikel 74, A.1 van de Spr luidt: Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.
1.1.       Artikel 74, A.2 van de Spr luidt: Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te
             vermijden, die ergernis of
 verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of
             het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.
1.2.       Artikel 74, B.5 van de Spr luidt: Uit oogpunt van fatsoen behoort een speler niet de arbiter te
             ontbieden en hem toe te 
spreken op een voor deze of voor andere spelers onhoffelijke wijze.

2.          Ontbieden van de arbiter

2.1        Tijdens het bieden mag elke speler de aandacht vestigen op een onregelmatigheid.
2.2        Tijdens het spelen mag de leider of ieder van de tegenspelers de aandacht vestigen op een
             onregelmatigheid. De blinde eerst na afloop van het spelen, maar hij mag wel trachten te
             voorkomen dat de leider een onregelmatigheid begaat.
2.3        Indien tijdens het bieden of spelen een onregelmatigheid wordt geconstateerd moet onmiddellijk
             de arbiter worden ontboden. Het is belangrijk dat dit gebeurt op een vriendelijke manier.
2.4        Elke speler, met inbegrip van de blinde, mag de arbiter ontbieden, nadat de aandacht is gevestigd
             op een onregelmatigheid.
2.5        Een speler mag geen enkele actie (verder bieden of spelen) ondernemen totdat de arbiter een
             volledige uitleg heeft gegeven omtrent het herstellen van de onregelmatigheid en het opleggen
             van een rechtzetting of tot de arbiter toestemming heeft gegeven tot verder spelen.
2.6        Elk voortijdig herstel van een onregelmatigheid door de overtreder kan hem blootstellen aan
             een verdere rechtzetting.

3.          Arbitrageprocedure

3.1        Als een arbiter dusdanig in een spel moet duiken dat het spelen van het spel voor hem onmogelijk
             wordt, roept hij, indien mogelijk, een andere arbiter.
3.2        De arbiter hoort beide partijen en tracht de feiten zo goed mogelijk vast te stellen. Hij gaat na of
             beide partijen het eens zijn met deze vaststelling van de feiten. Vervolgens neemt hij zo mogelijk
             direct een beslissing en deelt deze aan de spelers mee. Zijn inhoudelijk oordeel is op dat moment
             bindend.
3.3        Indien het, gezien de aard van de problematiek of omdat beide partijen het niet eens zijn over
             de feiten, niet mogelijk is om in de beschikbare tijd direct een beslissing te nemen, dan kan de
             arbiter zijn oordeel opschorten. Na afloop van de zitting zal hij zo snel mogelijk een beslissing
             nemen. Hij meldt dat aan de spelers van het betwiste spel en recapituleert met hen de situatie
             om te voorkomen dat daar bij die latere beoordeling onduidelijkheid over ontstaat.
             Bij die latere beoordeling kan hij inhoudelijke overleg hebben met de wedstrijdleider of een
             collega arbiter. Zijn uiteindelijke, inhoudelijk oordeel is bindend.  
3.4        De discussie tussen de spelers onderling en het overleg met de arbiter dient hoffelijk en correct
             te geschieden. Dit geldt ook indien een beslissing door de arbiter eerst na afloop van de zitting
             kan worden genomen.
3.5        Indien een arbitragegeval nog “onder de hamer” is, is het niet wenselijk dat andere arbiters daar
             een oordeel over geven.
3.6        Indien blijkt dat er onvrede is over het oordeel van de arbiter, kan die erop wijzen dat na afloop
             van de zitting een officieel protest kan worden ingediend via een protestformulier.

 4.          Voortijdige beëindiging arbitrage

4.1         Indien het gedrag van één of meer spelers zich niet verdraagt met de Algemene Uitgangspunten
              heeft de arbiter het recht om de arbitrage voortijdig te beëindigen.
4.2         Indien de arbiter de arbitrage voortijdig heeft beëindigd rapporteert hij hierover aan het einde van
             de zitting aan de wedstrijdleider die in overleg treedt met de voorzitter van de TC voor eventuele
             vervolgstappen.

5.          Protesten

5.1        Een of meerdere spelers van een spel kunnen bij wedstrijdleider of de dienstdoende arbiter protest
             aantekenen tegen het oordeel dat door de arbiter aan tafel, dan wel na afloop van de zitting is gegeven.
5.2        Indien de wedstrijdleider, de arbiter en de betrokken paren niet tot een voor iedereen aanvaardbaar
             oordeel kunnen komen, kan een officieel protest worden ingediend. Bij het indienen van een protest
             wordt gebruik gemaakt van het Protestformulier van de BCD, waarvan een model als bijlage bij dit
             reglement is gevoegd. Alle partijen dienen daarop zo nauwkeurig mogelijk de situatie te beschrijven 
             zodat andere, onafhankelijke arbiters op een later moment zich een helder beeld kunnen vormen
             van de casus.
5.3        Het recht om te protesteren tegen een beslissing van de arbiter eindigt 30 minuten nadat de uitslag
             van een zitting bekend is gemaakt.
5.4        Voor het in behandeling nemen van een protest dienen beide spelers van een paar met het protesteren
             in te stemmen.

6.          Behandeling protesten

6.1.       Protesten worden ingediend bij de voorzitter van de TC. Deze stelt een ad-hoc Protestcommissie samen,
             bestaande uit bij voorkeur 3 arbiters van andere afdelingen. Indien gewenst kan de protestcommissie
             het protest voorleggen aan externe deskundigen.

7.          Uitspraak PC

7.1         De PC dient het protest binnen 2 weken te behandelen. In bijzondere gevallen kan van deze termijn
              worden afgeweken.
7.2         De beslissing van de PC wordt, voorzien van een motivering, op schrift gesteld en aan betrokkenen
              meegedeeld.
7.3         Het eindoordeel van de protestcommissie is voor alle betrokkenen bindend.

8.           Beroep

8.1         Het inhoudelijk oordeel van de protestcommissie is bindend. De betrokken paren kunnen alleen tegen
              de gevolgde procedure van de protestcommissie in beroep gaan, bij het bestuur van de BCD.
8.2         Een beroep dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij het bestuur van de BCD onder mee
              zending van de stukken van het protest bij de PC.

 9.          Tenslotte

9.1         Het arbitragereglement wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de ALV. 
              Wijzigingen behoeven eveneens de goedkeuring van de ALV.
9.2         In situaties en gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
9.3         Dit arbitragereglement treedt in werking onmiddellijk na vaststelling door de ALV.

Bridge bond