Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Statuten

DEN HARTOG | HEUFF
Notarissen
16 februari 2011 

- 1 - HdH - 291114

Statutenwijziging

Heden, zestien februari tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Petra Fran --
cisca Heuff, notaris met plaats van vestiging Arnhem: ----------------------------
1.mevrouw Johanna Elisabeth Maria Heuker of Hoek, wonende te 1013 HC ---
Amsterdam, Brouwersgracht 188 E, geboren te Enschede op zevenentwintig
november negentienhonderd negenenvijftig, paspoort nummer NK6397358,
afgegeven door de burgemeester van de gemeente Amsterdam op zevenen
twintig maart tweeduizend zes; en ---------------------------------------------

2.mevrouw Ingeborg Josephine Augusta van Nierop-Widdershoven, wonende
te 6862 AZ Oosterbeek, Utrechtseweg 218, geboren te Heerlen op negentien
oktober negentienhonderd tweeënvijftig, paspoort nummer NNCR9PR99, afgegeven
door de burgemeester van de gemeente Renkum op tien april -----
tweeduizend acht,----------------------------------------------------------------
handelende in hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de
vereniging Bridgeclub Doorwerth, gevestigd te Doorwerth, gemeente Renkum,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Cen---
traal Gelderland onder nummer 09098471. ---------------------------------------
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden het navolgende: --------
Bij akte, op vijftien december negentienhonderd zevenennegentig verleden ---
voor notaris mr. W.L. Docter te Oosterbeek, zijn de statuten van Bridgeclub ---
Doorwerth, hierna te noemen: "de vereniging", gewijzigd en tevens opgenomen
in een notariële akte.----------------------------------------------------------------
Bij akte, op twintig februari tweeduizend zeven verleden voor notaris mr. H. --
den Hartog te Arnhem, zijn de statuten van de vereniging vervolgens gewijzigd.
In de algemene vergadering van de vereniging van zeventien april tweeduizend
tien is de statutenwijziging van de vereniging aan de orde geweest. Aangezien
in die vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd
was, is in de tweede algemene vergadering gehouden te Doorwerth op negen--
entwintig april tweeduizend tien, waarin met algemene stemmen van de aan---
wezige leden is besloten om de statuten van de vereniging integraal te wijzi ---
gen, van welk besluit blijkt uit de door het bestuur ondertekende verklaring, die
aan deze akte is gehecht.-----------------------------------------------------------
- 2 -
Naar aanleiding van vorenbedoeld besluit en ter uitvoering daarvan verklaarden
de comparanten handelende als gemeld de statuten van de vereniging geheel -
gewijzigd vast te stellen als volgt:--------------------------------------------------
NAAM EN ZETEL ---------------------------------------------------------------------
Artikel 1. ----------------------------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: Bridgeclub Doorwerth. --------------------------
Zij heeft haar zetel te Doorwerth, gemeente Renkum. ----------------------------
DOEL---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2. -----------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest
uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de
regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereni -
ging behoort daarvoor vaststellen.----------------------------------------------
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:-------------------
a. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond; --------------------------------
b. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling -
van de Nederlandse Bridge Bond behoort; en ------------------------------
c. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden en competities, -
en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig
kan worden geacht. ----------------------------------------------------------
DUUR---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3.-----------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging is opgericht op zesentwintig augustus negentienhonderd tachtig
en is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------------------------------
2. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus.-
LIDMAATSCHAP ----------------------------------------------------------------------
Artikel 4. -----------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigende
leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid ----
wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden en de
leden van verdienste, tenzij het tegendeel blijkt.---------------------------
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in
artikel 5 bepaalde. ---------------------------------------------------------------
- 3 -
3. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten
jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de ---
vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd. -----------
4. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het
storten van tenminste een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te
stellen minimum contributie en die als zodanig door het bestuur zijn toe
gelaten.--
Artikel 5. -----------------------------------------------------------------------------
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een ver --
zoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist ---
over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ver --
gadering alsnog tot toelating besluiten. ----------------------------------------
2. Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur door de
algemene vergadering benoemd. --------------------------------------------
3. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur,
dat over de toelating beslist. ---------------------------------------------
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar en is even --
min vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.----------------------
Artikel 6. -----------------------------------------------------------------------------
Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de on ---
derscheiden soorten leden zijn opgenomen. ---------------------------------------
Artikel 7. -----------------------------------------------------------------------------
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste -
een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaat-------
schapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de ---
vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid
is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden -
uitgeoefend.-------------------------------------------------------------------------
Artikel 8. -----------------------------------------------------------------------------
Het lidmaatschap eindigt:-----------------------------------------------------------
1. a. door de dood van het lid; ----------------------------------------------------
b. door opzegging door het lid;-------------------------------------------------
c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer --
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de -
- 4 -
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de --
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ----------
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging han--
delt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ---------------------
e. door royement door de Nederlandse Bridge Bond. -------------------------
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.----------------
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan ----
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inacht--
neming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan -
echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaat -
schap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum ----
waartegen was opgezegd. -------------------------------------------------------
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een
lid voorts mogelijk: --------------------------------------------------------------
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden
of is meegedeeld; het besluit is alsdan niet op dat lid van toepas
sing;
een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij
de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zij--
nen opzichte uit te sluiten;---------------------------------------------------
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in
een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. --------------
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.------------------
7. Tegen een besluit tot schorsing conform artikel 7 alsmede tegen een besluit
tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelij
kerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van
het besluit beroep open op de algemene vergadering. ------------------------
- 5 -
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het -
beroep is het lid geschorst.------------------------------------------------------
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ----------
9. De rechten en verplichtingen van een begunstigend lid kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse -
contributie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd -
blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. ---------
GELDMIDDELEN ---------------------------------------------------------------------
Artikel 9. -----------------------------------------------------------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de ge ---
wone en de begunstigende leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erf -
stellingen, legaten en schenkingen en ten slotte uit eventuele andere baten.
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door
de algemene vergadering wordt vastgesteld. ----------------------------------
BESTUUR-----------------------------------------------------------------------------
Artikel 10.----------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. -----------------------------
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. --
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur -
bevoegd.--------------------------------------------------------------------------
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de -
vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de alge---
mene vergadering benoemd. ----------------------------------------------------
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.----
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits -
dit schriftelijk geschiedt, met een opzeggingstermijn van ten minste drie ---
maanden. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van --
het lidmaatschap van de vereniging.--------------------------------------------
5. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een --
- 6 -
door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkies----
baar. Een in een vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van af
treding de plaats in van degene die hij vervangt. ------------------------------
6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd. --------------------------------------------------------------------
Artikel 11.----------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onverminderd het
in lid 3 van dit artikel bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte ver -
tegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder bij --
voorkeur de voorzitter. ----------------------------------------------------------
2. Het bestuur, dan wel twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen -
zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld
door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande
dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over
bank-
en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig
omschreven grenzen. --------------------------------------------------------
3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene verga
dering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het -
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede -----
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker -----
heidsstelling voor de schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van
deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. ---
ALGEMENE VERGADERINGEN-------------------------------------------------------
Artikel 12.----------------------------------------------------------------------------
1. Tweemaal per verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehouden.
Onderscheiden worden de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering. -
In de voorjaarsvergadering komen met name aan de orde:-------------------
a. het jaarplan voor het komende verenigingsjaar; ---------------------------
b. de begroting voor het komende verenigingsjaar;---------------------------
c. de voorziening in vacatures;-------------------------------------------------
d. de benoeming van de leden van de in artikel 12 lid 2 genoemde commissie
- 7 -
voor het komende verenigingsjaar; en ----------------------------------
e. de vaststelling van de jaarlijkse contributie en soorten van lidmaatschap.
In de najaarsvergadering komen met name aan de orde:---------------------
a. het jaarverslag over de gang van zaken binnen de vereniging en over het
gevoerde beleid;--------------------------------------------------------------
b. de financiële rapportage over het afgelopen verenigingsjaar, waaronder
een balans en een verlies- en winstrekening en de toelichting daarop; ---
c. de rapportage van de commissie als bedoeld in artikel 12 lid 2; ----------
d. de voortgang met betrekking tot het jaarplan en de afwijkingen daarvan.
Het jaarverslag en de financiële bescheiden worden ondertekend door de --
bestuurders. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. ------------------------
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór
de najaarsvergadering, een commissie bestaande uit ten minste twee leden,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening
en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken verenigingsjaar.
De commissie brengt ter vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan
de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. -----------------------
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlich -
tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vere -
niging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven. ----------------------------------------------------------------------------
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. ---------------------
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten
minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet ter zake van de rekening
en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de ---
eerder benoemde commissie. ---------------------------------------------------
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergade---
ring verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring ge ---
weigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door
haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden. ------------------
- 8 -
Artikel 13.----------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met -
inachtneming van een termijn van vier weken, de dag van de oproeping en
de dag van de vergaderingen niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt
door een schriftelijke mededeling - waaronder uitdrukkelijk ook wordt be ---
grepen mededeling per telefax en per "e-mail" - aan de laatst bekende
("email")
adressen van de leden. ---------------------------------------------------
2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergaderingen zullen algemene verga
deringen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, dan
wel wanneer het bestuur volgens de wet of de onderhavige statuten daartoe
verplicht is, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te be --
handelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal -
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de ----
stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig
of vertegenwoordigd zouden zijn. -----------------------------------------------
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht --
tot bijeenroeping van een algemene vergadering conform het bepaalde in lid
1. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de --
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop -
het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten -
minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag ----
blad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met
de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen. ---------
4. Het bestuur dan wel zij die de oproeping tot een algemene vergadering hebben
gedaan zendt/zenden de leden een (voorlopige) agenda met onderwer
pen
waarover zal worden vergaderd mee. De betreffende (voorlopige) agen
da
dient zo volledig mogelijk te zijn. Ten minste tien dagen vóór de betref
fende
algemene vergadering dienen de definitieve agenda en de onderlig
gende
bescheiden aan de leden ter beschikking gesteld te worden, zulks
door
deze uit te delen, dan wel door deze op de website van de vereniging
toegankelijk te maken, dan wel door deze per post, per "e-mail" of per telefax
te verzenden. ----------------------------------------------------------------
Artikel 14.----------------------------------------------------------------------------
- 9 -
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en alle begunsti ---
gende leden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste be -----
stuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft te --
vens het recht in die vergadering het woord te voeren. Over toelating van -
anderen beslist de algemene vergadering. -------------------------------------
2. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem. Een lid kan zich ter vergade -
ring door een mede-lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan daarbij slechts
voor twee andere leden als gevolmachtigde optreden. ------------------------
De procedure voor het stemmen bij volmacht wordt geregeld in het huis ----
houdelijk reglement. -------------------------------------------------------------
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op -
voorstel van de voorzitter. ------------------------------------------------------
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerder
heid van de uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid -
van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die --
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen
de personen, die de meeste van de uitgebrachte stemmen hebben verkre---
gen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid van de -
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stem---
ming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel
verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen
blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. -----
5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter om---
trent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de in -
houd van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet ------
schriftelijk vastgelegd voorstel. -------------------------------------------------
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste zin van dit
lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe -
stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ----
- 10-
stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt. --------------------------------------
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspron--
kelijke stemming. ----------------------------------------------------------------
Artikel 15.----------------------------------------------------------------------------
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen, tenzij de situatie zich
voordoet als omschreven in artikel 13 lid 3 tweede zin. ----------------------
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als
leider van de vergadering optreden. --------------------------------------------
2. Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden. De
notulen worden door een algemene vergadering goedgekeurd. ---------------
Artikel 16.----------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor be -
sluiten tot het aangaan van de volgende (rechts)handelingen: ---------------
a. verhuur van onroerende zaken en andere registergoederen voor langer -
dan zes maanden; -----------------------------------------------------------
b. bezwaren van roerende zaken; ----------------------------------------------
c. het aangaan en verstrekken van geldleningen en kredieten; en-----------
d. het aangaan van verplichtingen waarvan de contante waarde een bedrag
van vijfduizend euro (€ 5.000,00) of een nader door de algemene vergadering
vastgesteld bedrag te boven gaat.-----------------------------------
2. Tot wijziging van de statuten of tot goedkeuring van een besluit tot ver -----
vreemding van het clubgebouw kan slechts worden besloten in een algemene
vergadering, waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden -
van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid -
van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. ---
3. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan ---
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
binnen zes weken gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -------------------
Artikel 17.----------------------------------------------------------------------------
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële
- 11 -
akte is opgemaakt.---------------------------------------------------------------
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koop ---
handel binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft. -----------------
ONTBINDING EN VEREFFENING ----------------------------------------------------
Artikel 18.----------------------------------------------------------------------------
1. Behoudens het bepaalde in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de
vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergade---
ring genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden ---
aanwezig of vertegenwoordigd is.-----------------------------------------------
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aan---
wezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een -
volgende, ten minste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eer --
ste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het -
aantal geldig uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergade -
ringen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorge---
steld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige --
vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.--------------------
4. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening ---
door het bestuur. ----------------------------------------------------------------
5. De algemene vergadering bepaalt waartoe een eventueel batig saldo zal ---
worden aangewend. -------------------------------------------------------------
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot veref --
fening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de be
palingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In
bescheiden en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan -
haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. -------------------
7. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan
wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars
doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. --
HUISHOUDELIJK REGLEMENT-------------------------------------------------------
Artikel 19.----------------------------------------------------------------------------
- 12-
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
omtrent het lidmaatschap, de introductie, de contributie, de wijze van -
betaling daarvan, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze
van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waar
van
de regeling haar gewenst voorkomt. ---------------------------------------
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering op voorstel van het bestuur of indien dit schriftelijk -
wordt verzocht door ten minste een/derde gedeelte van de leden van de ---
vereniging. -----------------------------------------------------------------------
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwij -
ken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet, deze statuten, de
statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond en van het district
waartoe de vereniging behoort. Dit lid kan niet gewijzigd worden. -----------
Bekendheid comparanten -----------------------------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.-----------------------------------------
Waarvan akte, in minuut is verleden te Arnhem op de datum vermeld in het ---
beginvan deze akte. ----------------------------------------------------------------
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en
een toelichting daarop, hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te --
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ---
daarvan geen prijs te stellen. -------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing achtereenvolgens
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.-------------------------------

Bridge bond