Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Regels voor het omgaan met wachtlijsten

Algemeen
Door de groei van de vereniging kan het voorkomen dat er voor een speelmiddag/avond meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. De BCD heeft in artikel 1 van het huishoudelijk reglement vastgelegd dat: "In het clubgebouw maximaal aan 25 tafels door 100 spelers gebridged kan worden."  Tevens staat er in het bouwbesluit dat er maximaal 120 personen in het gebouw aanwezig mogen zijn.

WACHTLIJST 
Op basis van dit artikel 1 mogen maximaal 50 paren/driemanschappen op een afdeling spelenAls dit maximum bereikt is, kan men zich aanmelden voor de wachtlijst. De aanmelding voor plaatsing op de wachtlijst, dient schriftelijk ( = ook e‑mail) te gebeuren bij de wedstrijdleider van de gewenste speelavond/middag. De volgorde van binnenkomst wordt bepaald op grond van de ontvangen schriftelijke aanmeldingen. Voorts geldt het volgende:

 1. Op de wachtlijst kunnen paren en individuele spelers geplaatst worden.
 2. Indien het aantal “reguliere” paren van een afdeling minder dan 50 wordt, wordt het paar/het lid dat bovenaan de wachtlijst staat in de gelegenheid gesteld om lid te worden van de afdeling.
 3. Een ingestroomd lid moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen maximaal  6 weken, met zijn nieuwe vaste partner regulier op de betreffende afdeling spelen. Lukt dit niet dan heeft het aldus ingestroomde lid geen recht meer op de beschikbare plaats. Het kan zich dan opnieuw aanmelden voor de wachtlijst, waarbij het lid zijn positie op de wachtlijst zoals die was voor instromen, terug krijgt, met dien verstande dat het paar/individu dat bovenaan de wachtlijst staat eerst in de gelegenheid wordt gesteld  lid te worden van de afdeling.
 4. Indien een aldus ingestroomd paar binnen 1 jaar besluit weer uit elkaar te gaan, dan hebben de leden geen recht meer op de beschikbare plaats. Elk lid kan zich dan opnieuw aanmelden voor de wachtlijst, waarbij men (indien van toepassing) zijn positie op de wachtlijst zoals die was voor instromen, terug krijgt, met dien verstande dat het paar/individu dat bovenaan de wachtlijst staat eerst in de gelegenheid wordt gesteld met een partner in te stromen en lid te worden van de afdeling. 

De volgende situaties en bijbehorende criteria worden daarbij onderkend:

A.   DRIEMANSCHAP     
Indien een lid van een driemanschap met iemand anders een nieuw paar wil vormen op zijn vaste speelavond/middag, dan kan dat onder de volgende voorwaarden:

 1. Het maximaal aantal reguliere paren voor een avond/middag mag niet worden overschreden.
 2. Het “oude” driemanschap heeft tot het moment van splitsen minimaal een jaar aaneengesloten op de speelavond/middag gespeeld.
 3. De zoekende partner mag gedurende maximaal 6 avonden met een invaller spelen.
 4. Heeft het desbetreffende lid na deze 6 speelavonden/middagen nog geen nieuwe partner of als niet voldaan is aan artikelen A.1 en A.2, dan heeft het lid geen recht meer op deelname op de beschikbare plaats. Het lid kan zich dan aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst, waarbij artikelen WACHTLIJST.3 en .4 van toepassing zijn.
 5. De indeling van aldus gevormde paren heeft prioriteit boven het laten instromen van nieuwe paren (van de wachtlijst).
 6. Valt een driemanschap helemaal uit elkaar, dan wordt A. geacht van toepassing te zijn, waarna vervolgens het overgebleven paar splitst en B. van toepassing is. De leden dienen onderling te bepalen welk lid onder A. valt en welke 2 leden vervolgens onder B. Komen zij daar onderling niet uit dan wordt de volgorde door loting bepaald.

B. SPLITSEND PAAR    
Als een paar van een speelavond/middag uit elkaar gaat, hebben beide leden recht op een plaats op hun speelavond/middag als zij een nieuwe partner gevonden hebben, met dien verstande dat aan de onderstaande voorwaarden moet worden voldaan:

 1. Het maximaal aantal reguliere paren voor een speelavond/middag mag niet worden overschreden.
 2. De leden van het “oude” paar hebben tot het moment van uit elkaar gaan minimaal een jaar aaneengesloten op de avond/middag gespeeld.
 3. De zoekende partners mogen gedurende maximaal 6 aaneengesloten speelavonden/middagen direct volgend op het moment van splitsing met een invaller spelen.
 4. Heeft het desbetreffende lid na deze genoemde 6 speelavonden/middagen nog geen nieuwe partner, dan heeft het lid geen recht meer op deelname op de beschikbare plaats. Het lid kan zich dan aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst, waarbij artikelen WACHTLIJST 3 en .4 van toepassing zijn.
 5. De indeling van aldus gevormde paren heeft prioriteit boven het laten instromen van nieuwe paren (van de wachtlijst).

C.    WELK LID VERLIEST ZIJN PLEK?
Indien in bovenstaande situatie B het maximaal aantal reguliere paren voor een speelavond/middag zou worden overschreden, dan dienen betrokkenen onderling te bepalen wie de vrijgekomen plaats krijgt. Komen zij er onderling niet uit dan gelden de volgende toewijzingscriteria:

 1. Het lid met de status “erelid” of “lid van verdienste” behoudt (met zijn nieuwe partner) zijn plaats op de speelavond/middag.
 2. Als artikel C.1 niet van toepassing is, bepaalt de tijd dat elk lid tot het moment van splitsen onafgebroken heeft gespeeld op de speelavond/middag wie van de twee zijn plek behoudt. Aangezien deze tijd niet wordt bijgehouden door de ledenadministratie, dient elk lid zelf aan te tonen hoelang hij/zij  tot het moment van splitsen onafgebroken heeft gespeeld op de betreffende speelavond/middag.
 3. Indien artikel C.2 geen uitsluitsel geeft dan wordt door loting bepaald wie van beide leden zijn plek behoudt. Als een lid zich aan deze loting onttrekt dan heeft het geen recht meer op de beschikbare plaats
 4. Het lid dat zijn plek behoudt mag gedurende maximaal 6 aaneengesloten speelavonden/middagen direct volgend op het moment van splitsing met een invaller spelen. Heeft het desbetreffende lid na deze  6 speelavonden/middagen nog geen nieuwe partner, dan heeft het lid geen recht meer op de beschikbare plaats. Zijn ex-partner krijgt dan alsnog de plek op de speelavond/middag toegewezen, met dien verstande dat ook hij binnen maximaal 6 aaneengesloten speelavonden/middagen een nieuwe partner gevonden moet hebben.
 5. Het lid dat in gevolge C.4 zijn plek verliest, kan zich aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst, waarbij artikelen WACHTLIJST.3 en .4 van toepassing zijn.

D. BOVENTALLIG MEESPELENDE PAREN
Het lid dat door toepassing van het hierboven onder B of C beschrevene afvalt, mag toch op zijn speelavond/middag blijven bridgen met een nieuwe partner als 51ste (“boventallig”) paar, mits hij ten minste reeds een jaar tot het moment van splitsen onafgebroken op de afdeling heeft gespeeld. Bovendien moet hij accepteren dat indien er voor een avond/middag geen afmeldingen zijn (en er dus 51 paren zouden komen spelen) hij en zijn partner hun plek voor die avond moeten afstaan en dus niet kunnen meespelen. Voorts is het volgende van toepassing:

 1. Indien er reeds 51 paren spelen op het moment van splitsing, dan wordt het afgevallen lid met zijn nieuwe partner het 52ste paar  (dit geldt uiteraard ook voor de situatie dat er reeds 52, 53, 54, etc. paren op de speelavond/middag spelen). In dat geval geldt wel een rangorde van instromen als “regulier” paar. D.w.z. dat indien een “regulier” paar opzegt en er dus een plaats vrijkomt, deze wordt toegewezen aan het 51ste boventallige paar en dat de volgende boventallige paren één plaats opschuiven in de lijst. 
 2. Indien er minder afmeldingen zijn, dan boventallige paren, dan zal een aantal boventallige paren moeten afzien van hun plek op die avond, opdat het aantal meespelende paren niet boven het maximaal toegestane aantal van 50 komt. De niet meespelende boventallige paren worden bepaald in volgorde van boventalligheid (bijvoorbeeld, indien er 4 boventallige paren zijn en er zijn slechts 2 afmeldingen van reguliere paren, dan kunnen het 54ste en het 53ste paar niet meespelen).
 3. Paren die als gevolg van het hierboven onder D.2 beschrevene niet kunnen meespelen behouden in de competitie hun gemiddelde.
 4. Een afvallend lid kan er ook voor kiezen geen gebruik te maken van de onder D beschreven optie en in plaats daarvan bovenaan de wachtlijst geplaatst te worden. Zodra er een reguliere plek vrijkomt is hij met zijn nieuwe partner dus aan de beurt om in te stromen, waarbij artikelen WACHTLIJST.3 en .4 van toepassing zijn.
 5. Heeft het desbetreffende lid binnen 6 speelavonden/middagen na splitsing nog geen nieuwe partner, dan heeft het lid geen recht meer op de beschikbare plaats. Het lid kan zich dan aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst, waarbij artikelen WACHTLIJST.3 en .4 van toepassing zijn.
 6. Leden die gebruik willen maken van het boventallig spelen op een volle afdeling moeten de normale contributie voor die afdeling voldoen.
 7. Als een boventallig lid afziet van zijn boventallige plaats en een plaats op de wachtlijst verkiest dan vervalt de contributie verplichting.( nb. De BCD kent geen restitutieregeling voor reeds betaalde contributie)

SLOTBEPALNGEN

 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, bij oneigenlijk gebruik of in situaties waarin dit reglement niet voorziet, van dit reglement af te wijken.
 2. Indien het aantal boventallige paren zodanig groot dreigt te worden, dat te vaak artikel D.2 lijkt te moeten worden toegepast, zullen geen meerdere boventallige paren meer worden toegelaten op de betreffende speelavond/middag. Vooralsnog wordt het maximaal aantal boventallige paren op 6 gesteld. Indien in de praktijk blijkt dat dit maximum kan worden verhoogd, zonder dat artikel D.2 te vaak moet worden toegepast, kan dit maximum worden verhoogd. Zulks ter beoordeling van de Wedstrijdleiding van de speelmiddag/avond in samenspraak met het bestuurslid Bridgezaken.

Uitwerking van deze regeling:

 • Lange wachttijd
  Het kan heel lang (jaren) duren, voordat de paren van de wachtlijst kunnen instromen (zeker nu daarvoor eerst alle boventallige paren “reguliere” paren geworden moeten zijn). Dit betekent dat wij het geduld van nieuwe leden heel lang op de proef stellen. Dat is vervelend, maar ook het gevolg van het gegeven dat de zittende bridgende leden van de afdeling daar graag wil blijven bridgen. 
 • Voorbeelden van splitsende paren
  In zijn algemeenheid zijn er verschillende mogelijkheden:
 • 1.      AB speelden meer dan een jaar samen en B gaat weg uit de afdeling. Dan vindt A een nieuwe partner Z van buiten (of iemand van de wachtlijst): dit nieuwe paar AZ kan gewoon op de afdeling blijven spelen.
 • 2.      ABC hadden meer dan een jaar een driemanschap, C wil verder met een nieuwe partner D van buiten (of iemand van de wachtlijst): dan hebben we AB, dat gewoon in de competitie blijft meespelen en één nieuw paar CD. Dit nieuwe paar CD kan dan, als er geen reguliere plaats beschikbaar is, als boventallig paar in de competitie meespelen.
 • 3.      AB speelden al meer dan een jaar samen, maar ze willen apart verder: A met een nieuwe partner X van buiten (of iemand van de wachtlijst), en B met een nieuwe partner Y van buiten (of iemand van de wachtlijst). Dat geeft dan twee potentiële nieuwe paren AX en BY. We gaan ervan uit dat ze (nagenoeg) tegelijkertijd een nieuwe partner vinden. Volgens artikel C kan één van beide paren als regulier paar aan de competitie meedoen en het andere paar kan als  boventallig paar mee spelen.
 • Waarom paren en individuen op de wachtlijst?
  Een paar laat zich op de wachtlijst plaatsen en komt na jaren eindelijk bovenaan te staan en kan instromen. Het is heel goed mogelijk dat na al die jaren van wachten één van beide leden dan niet meer beschikbaar is voor dit partnership (verhuizing, overlijden, men heeft een andere bridger als partner leren kennen).  Door deze individuen toe te laten op de wachtlijst kunnen zij toch instromen als regulier paar. Het lid moet dan (zo nodig na toepassing van artikel C2 en C3) binnen 6 weken een definitieve partner (kan een partner van buiten, maar ook een partner van de wachtlijst zijn) hebben gevonden. Lukt hem dat niet dan komt hij terug op de wachtlijst op zijn oude plek. 
 • Voorbeeld van een splitsend paar van de wachtlijst
  Het kan gebeuren dat een paar van de wachtlijst binnenstroomt en al na een paar maanden tot de conclusie komt dat het niet klikt en dat elk van de leden met een nieuwe partner verder wil bridgen. Dan hebben zij pech, want artikel B.2 stelt duidelijk dat de splitsende leden elk minimaal een jaar aaneengesloten moeten hebben gespeeld. En aangezien zij pas een paar maanden (minder dan een jaar) spelen op de speelavond/-middag wordt daar niet aan voldaan. Splitsen betekent dan terug op  de wachtlijst. Twee voorbeelden:
 • 1. Paar/lid A stond bovenaan de wachtlijst en paar/lid B staat als tweede genoteerd. Er komt een plek vrij op de speelavond/-middag. Paar/lid A krijgt dan de gelegenheid die plek  in te nemen. Na een paar weken, blijkt het partnership toch niet zo’n succes en men besluit uit elkaar te gaan. A komt dan weer bovenaan de wachtlijst te staan en vervolgens krijgt paar/lid B de kans om in te stromen.
 • 2. Een bridgepaar wil komen bridgen. Bridger A stond bovenaan de wachtlijst, B staat op nummer 2, C op 3 en D op 4. Als een plek vrij komt besluit A met zijn partner B te gaan spelen. Als zij binnen een jaar weer uit elkaar gaan, komen zij terug op de wachtlijst als nummer één en twee. En bridger C neemt dan de vrijgekomen plek op de speelavond/-middag in (met een partner die hij zelf kan kiezen). 
 • Waarom artikel D.4?
  Artikel D.4 is opgenomen voor bridgers die er niets voor voelen als bijvoorbeeld 58ste boventallig paar mee te spelen, omdat dit veel te vaak “niet spelen” betekent om niet boven de 50 meespelende paren te komen. Zo’n paar komt dan als nummer één  bovenaan de wachtlijst te staan.

Bridge bond