Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Wedstrijd reglement

Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 06 april 2013

DEFINITIES

BCD

Bridgeclub Doorwerth.

IMP

Internationaal matchpunt(en).

Afdeling

De leden die, conform het wedstrijdschema, bridgen op een bepaald dagdeel.

WL

Wedstrijdleider, degene die namens het bestuur verantwoordelijk is voor de organisatie van competities en wedstrijden van een afdeling. Geeft leiding aan de wedstrijden van deze afdeling en is voorzitter van de desbetreffende TCA.

AWL

Assistent Wedstrijdleider, degene die door de WL aangewezen kan worden namens de WL leiding te geven aan een wedstrijd van een afdeling.

TCA

Technische commissie van een afdeling, bestaande uit WL, AWL’s en arbiters die functioneren t.b.v. een afdeling.

TC

Technische commissie bestaat uit de wedstrijdleiders van de afdelingen.

VZ-TC

De Voorzitter Technische Commissie welke bij toerbeurt leiding geeft aan de TC.

CLA’er

CLB’er

TCL’er

NBB-WL’er

Iemand die in het bezit is van respectievelijk het diploma Clubleider-A,

Clubleider-B,

Technisch clubleider

NBB-Wedstrijdleider.

Paar

Eenheid van 2 of 3 personen die met 2 personen tegelijk aan een parencompetitie deelneemt.

Driemanschap

Paar bestaande uit 3 personen.

Invaller

Speler van een andere afdeling of van buiten de vereniging

Zitting

Een speelperiode waarin een aantal borden moet worden gespeeld.

Ronde

Een periode tijdens een zitting waarin 2 paren tegen elkaar spelen.

Wedstrijd

Een spelperiode van één of meer zittingen waarna een stand wordt opgemaakt.

Competitieronde

Een aantal wedstrijden waarna degradatie en promotie volgt.

Competitie

Een aantal competitierondes waarvoor promotie- en degradatieregels gelden.

Lijn

Een groep bestaande uit paren die in een competitieronde tegen elkaar spelen.

AR

Het Arbitragereglement waarin de regels en procedures staan beschreven die bij de BCD in geval van arbitrage worden toegepast.

Stilzit(tafel)

Een ronde van een zitting waarin een paar geen tegenstanders heeft als gevolg van een oneven aantal paren.

Combitafel

Tafel waaraan door twee paren uit verschillende lijnen tegen elkaar gespeeld wordt om twee stilzittafels te voorkomen.

Combipaar

Twee spelers van eenzelfde afdeling die voor de gelegenheid met elkaar en niet met hun vaste partner spelen.

Gewogen gemiddelde

Indien in een zitting minder dan 24 spellen worden gespeeld, bijv. als gevolg van een niet gespeeld spel of een stilzittafel, wordt die zitting naar evenredigheid gewogen; een en ander volgens de door het NBB-rekenprogramma gehanteerde rekenmethode.

Eigen gemiddelde

Het gewogen gemiddelde dat gedurende een competitieronde met de eigen partner in de eigen lijn is behaald.

ALGEMEEN

Artikel 1: Algemene regelingen

 1. Dit reglement is van toepassing op alle bridgecompetities en incidentele drives van de B.C. Doorwerth. Voor incidentele drives kunnen afwijkende regels gelden, vast te stellen door de verantwoordelijke WL.
 2. De Spelregels voor wedstrijdbridge van de NBB zijn integraal van toepassing op de te spelen wedstrijden.
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en de TC is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van dit reglement.
 4. Voor elke afdeling wordt een WL aangesteld. De WL is als vertegenwoordiger van het bestuur verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de wedstrijden die door de BCD georganiseerd worden. Hij is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Spelregels voor wedstrijdbridge.
 5. In de hoogste lijn of lijnen (bij in totaal meer dan 2 lijnen) is, mede ter beoordeling van de WL, een systeemkaart verplicht.
 6. In de hoogste lijn of lijnen (bij in totaal meer dan 2 lijnen) is, mede ter beoordeling van de WL, alerteren volgens de alerteerregeling van het NBB verplicht.

Artikel 2: Het wedstrijdschema

Het speelseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Daarin wordt onderscheiden:
* het wedstrijdseizoen dat loopt van 1 september tot omstreeks 1 juni waarin de competities plaatsvinden.
* het zomerseizoen, dat begint na het wedstrijdseizoen en eindigt op 31 augustus waarin de zomerdrives plaatsvinden.

 1. Het wedstrijdschema wordt voor een geheel speelseizoen opgemaakt en voor 1 juli voorafgaande aan het nieuwe seizoen aan de leden bekend gemaakt.
 2. Het wedstrijdschema bevat alle door de BCD te organiseren competities en incidentele wedstrijden voor een seizoen met tijden en competitiesoort.
 3. In het wedstrijdseizoen kunnen zowel parencompetities alsmede een viertallencompetitie worden gespeeld. Daarnaast kan er ruimte gemaakt worden voor een individuele competitie en/of laddercompetitie.
 4. De aanvangstijden worden door het bestuur bepaald in overleg met de leden van de desbetreffende afdeling.
 5. Het seizoenwedstrijdschema wordt in eerste instantie per afdeling onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende WL opgemaakt in overleg met de betreffende leden. Vervolgens wordt onder verantwoordelijkheid van de VZ-TC het complete schema van de vereniging samengesteld en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

PARENCOMPETITIE

Artikel 3. Opzet

 1. Er worden meerdere parencompetitierondes per afdeling, per seizoen gespeeld.
 2. Het aantal competitierondes wordt per afdeling vastgesteld en bedraagt 6 of 7. De WL zorgt ervoor dat het juiste aantal in het wedstijdschema wordt opgenomen.
 3. Een parencompetitieronde bestaat uit 5 of 6 zittingen, te besluiten per afdeling.
 4. Per competitieronde kan de wijze van telling worden vastgesteld (bv. butler-, cross-imp of matchpuntentelling).
 5. Een zitting van een reguliere competitieronde bestaat uit 6 rondes van 4 borden.
 6. Elke ronde duurt 30 minuten gevolgd door 2 minuten om van tafel te wisselen.
 7. Er wordt gespeeld in verschillende lijnen, op sterkte ingedeeld.
 8. Het aantal lijnen wordt door de WL bepaald aan de hand van het aantal deelnemende paren en de desbetreffende bepalingen genoemd in artikel 5.
 9. Indien het noodzakelijk is, ter beoordeling van de WL, tijdens het seizoen het aantal lijnen in een competitie te wijzigen, wordt rekening gehouden met de competitiestand van de laatst gespeelde competitieronde.
 10. Na elke competitieronde vindt promotie en degradatie plaats.

Artikel 4. Deelname

 1. Een paar kan bestaan uit 2 leden of 3 leden (driemanschap)
 2. Als een paar bestaat uit 3 leden, bepalen die leden wie tijdens een zitting speelt. Het derde niet spelende lid mag in een ander paar als invaller meespelen. Hij mag niet met een ander lid van een driemanschap een paar vormen en deelnemen aan de competitie.
 3. Het is een lid van driemanschap niet toegestaan deel uit te maken van een ander driemanschap dat deelneemt aan dezelfde competitie.
 4. Alle spelers van een driemanschap dienen lid te zijn van de BCD. Is een driemanschap afdelingskampioen geworden, dan wordt de bijbehorende prijs door het drietal gedeeld.
 5. Invallers dienen bij voorkeur te worden gekozen uit verenigingsleden.

Artikel 5. Indeling 

 1. De WL deelt de paren voor de competitieronden in.
 2. Paren die in het vorige seizoen hebben deelgenomen, worden, met in achtneming van de promotie- en degradatieregels, zoveel mogelijk volgens de stand van de laatst gespeelde competitieronde ingedeeld.
 3. Deelnemers aan een competitie kunnen alleen aan het begin van een nieuwe competitieronde van partner wisselen en moeten dit uiterlijk een week voor aanvang van de nieuwe competitieronde gemeld hebben aan de WL
 4. Nieuwe paren, bestaande uit nieuw toegetreden leden, beginnen in de regel in de laagste lijn, tenzij de WL anders beslist.
 5. Nieuwe paren, bestaande uit een lid van de vereniging en een nieuw toegetreden lid, worden zo mogelijk ingedeeld in de lijn waarin het reeds aanwezige lid speelt en anders in de naast lagere lijn; dit evenwel onder het voorbehoud dat er in die lijnen plaatsingsmogelijkheden zijn, ter beoordeling van de WL.
 6. Nieuwe paren, bestaande uit spelers van verschillende lijnen, worden in de regel ingedeeld in de lijn van de laagst geklasseerde speler en bij plaatsgebrek in een naast lagere lijn.
 7. Nieuwe paren welke ontstaan uit de splitsing van bestaande paren uit dezelfde lijn, als bedoeld in 5.3, behouden zo mogelijk hun plaats in de lijn waarin zij spelen. Indien er geen plaats is, kan de WL op basis van loting beslissen het desbetreffende paar c.q. de desbetreffende paren te laten spelen in de naast lagere lijn. Indien als gevolg daarvan in de desbetreffende naast lagere lijn eveneens te veel paren ontstaan, kan de WL eveneens beslissen meer als bedoeld in art 9, te laten degraderen. In bijzondere gevallen vindt overleg met het bestuur plaats, dat daarna beslist.
 8. Paren die van afdeling wisselen, behouden in beginsel de groepsindeling waarin ze speelden en anders in de naast lagere lijn, dat ter beoordeling van de desbetreffende WL.
 9. Het aantal in een lijn deelnemende paren mag niet minder zijn dan 8.
 10. De WL kan om technische redenen een paar verplichten voor een zitting in een andere lijn te spelen.
 11. De WL kan incidenteel toestaan dat een paar bestaande uit gastspelers in een lijn meespeelt.
 12. Bedraagt het aantal ingeschreven paren aan het begin van een speelseizoen voor de paren- competitie:              
  * minder dan 21 dan wordt in één lijn gespeeld
  * 21 of meer doch minder dan 40 dan wordt in twee lijnen gespeeld
  * 40 of meer dan wordt in drie lijnen gespeeld.
  De lijnen worden aangeduid met letters, waarbij de letter “A” de hoogste, de letter “B” de middelste en de letter “C” de laagste lijn aanduidt.
 13. Indien op een afdeling in drie lijnen wordt gespeeld wordt in de regel het maximum aantal paren in de A- en de B-lijn bepaald op 16. 
 14. Wijziging van het aantal lijnen tijdens het speelseizoen geschiedt alleen in bijzondere gevallen, dat ter beoordeling van de WL.
  In dat geval, houdt de WL zo veel mogelijk rekening met de eindstand van de laatst gespeelde competitieronde.
 15. Wanneer een lid van de BCD zijn lidmaatschap of zijn partnerschap opzegt, kan de achterblijvende partner gedurende maximaal 2 competitieronden met een invaller spelen. Heeft het desbetreffende lid na deze competitieronden nog geen nieuwe partner, dan heeft het lid geen recht meer op deelname aan de clubcompetities. Het is dit lid is wel toegestaan zelf als invaller mee te spelen. In deze situatie kan een lid niet promoveren of degraderen.

Artikel 6. Verhindering

 1. Als een paar of een speler verhinderd is aanwezig te zijn op een zitting wordt het geacht zich tijdig af te melden volgens de door de desbetreffende WL te bepalen regels.
 2. Als een paar door overmacht niet in staat is zich tijdig af te melden, wordt het geacht de WL voor de betreffende zitting zo spoedig mogelijk te waarschuwen.
 3. Een paar dat niet tijdig aanwezig is, kan geen recht meer doen gelden op indeling voor de desbetreffende zitting.
 4. Als van een paar één speler te kennen heeft gegeven verhinderd te zijn, wordt dit gezien als een verhindering van het gehele paar tenzij de niet verhinderde speler tijdig heeft gemeld met een invaller te spelen.

 Artikel 7. Invalregeling en scores

 1. De spelers van een combipaar uit dezelfde lijn behouden hun behaalde score met een minimum van 45%. Bij Butlercompetities geldt een minimum van -18 IMP.
 2. Een combipaar uit verschillende lijnen wordt in de regel ingedeeld in de hoogste van de twee lijnen waarin de individuele leden van het gelegenheidspaar spelen. Beide spelers behouden hun behaalde score met een minimum van 45%. Bij Butlercompetities geldt een minimum van -18 IMP.
 3. Indien een speler speelt met een invaller, wordt het gelegenheidspaar in de regel ingedeeld in de hoogste van de twee lijnen waarin de individuele leden van het gelegenheidspaar spelen. De desbetreffende speler behoudt de behaalde score evenwel met een minimum van 45% en een maximum van 55%. Voor Butlercompetities geldt een minimum van -18 IMP en een maximum van +18 IMP.
 4. Een paar dat in een competitieronde op een zitting niet aanwezig is geweest (artikel 6), krijgt bij afwezigheid de volgende score:
  Eerste keer afwezig      het eigen gemiddelde met een maximum van 50%    (Butler - 0 IMP)
  Tweede keer afwezig    het eigen gemiddelde met een maximum van 47,5% (Butler - 9 IMP)
  Derde keer afwezig       het eigen gemiddelde met een maximum van 45%    (Butler -18 IMP)
  Vierde keer afwezig      het eigen gemiddelde met een maximum van 0%     (Butler -120 IMP)
  Vijfde keer afwezig        het eigen gemiddelde met een maximum van 0%     (Butler -120 IMP)
  Zesde keer afwezig      het eigen gemiddelde met een maximum van 0%     (Butler -120 IMP)
  Het "eigen gemiddelde" is het gemiddelde van de scores die het paar in de originele samenstelling heeft behaald, dus niet als combipaar of met een invaller.
  Indien van het paar nog geen score bekend is, wordt een voorlopige score van 45% (Butler -18 IMP) toegekend.
 5. Het is een speler van buiten de vereniging in de regel toegestaan, mede ter beoordeling van de WL c.q. het bestuur, maximaal 5 keer in te vallen gedurende een seizoen, waarbij alle zittingen, ook in de viertallencompetitie en overige drives, worden meegeteld. De speelsterkte van een speler van buiten, op basis waarvan lid 3 wordt toegepast, wordt bepaald door de WL.
 6. De score voor een (combi)paar dat door de WL volgens artikel 5.10 verplicht wordt een wedstrijd in een lagere lijn te spelen, wordt het in de lagere lijn behaalde resultaat toegekend met als maximum 55% (Butler +18 IMP).
 7. De score voor een (combi)paar dat door de WL volgens artikel 5.10 verplicht wordt een wedstrijd in een hogere lijn te spelen wordt het in de hogere lijn behaalde resultaat toegekend met als minimum 45% (Butler -18 IMP).

Artikel 8. Traag spelen

 1. De WL heeft de bevoegdheid om een of meerdere borden niet te laten spelen als sprake is van tijdsoverschrijding. In de laatste ronde mogen altijd alle borden worden gespeeld.

 Artikel 9: Buiten mededinging

 1. Een paar of een lid van een paar dat meer dan de helft van het aantal zittingen in een competitieronde niet aanwezig kan zijn, mag tijdens het seizoen twee keer aangeven dat niet aan de competitieronde wordt deelgenomen. Voor aanvang van die competitieronde moet aan de WL worden meegedeeld dat van deze regeling gebruik wordt gemaakt. In dat geval kan het paar niet promoveren of degraderen en krijgt het geen wedstrijdpunten voor het afdelingskampioenschap. Het paar of een lid van het paar kan in die ronde op de resterende ( 1 of 2 ) zittingen wel buiten mededinging meespelen. Mocht het paar of een lid van het paar tijdens de competitieronde besluiten toch vaker mee te doen, dan tellen de gespeelde zittingen normaal mee in de competitieronde en kan het paar wel promoveren of degraderen. Een niet-afwezig lid van een paar dat een beroep op de buiten-mededinging-regel heeft gedaan, kan wel als invaller in een ander paar spelen zonder consequenties voor het buiten-mededinging-paar.

Artikel 10: Promotie en degradatie

 1. De eindstand van een competitieronde wordt per lijn opgemaakt over de resultaten van alle wedstrijden van die competitieronde.
 2. In de eindstand voor promotie en degradatie worden alle paren opgenomen, behalve de paren (zie artikel 5.15 en 9.7) die buiten mededinging hebben gespeeld.
 3. In elke lijn (behalve de hoogste lijn) promoveren de paren die in de eindstand het hoogst geklasseerd zijn en tenminste drie keer met hun eigen partner hebben gespeeld.
  Het aantal wordt als volgt berekend:
  aantal paren in de eindstand   7   t/m 9     2 paren promoveren
  aantal paren in de eindstand   10 t/m 13   3 paren promoveren
  aantal paren in de eindstand   14 t/m 17   4 paren promoveren
 4. In elke lijn (behalve de laagste lijn) degraderen paren die in de eindstand het laagst geklasseerd zijn. Het aantal wordt als volgt berekend:
  aantal paren in de eindstand   7   t/m 9     2 paren degraderen
  aantal paren in de eindstand   10 t/m 13   3 paren degraderen
  aantal paren in de eindstand   14 t/m 17   4 paren degraderen
 5. Promotie als bepaald bij 9.3 heeft een verplichtend karakter.
 6. Indien, tengevolge van de in dit artikel voorgeschreven promotie- en degradatieregeling, een, naar het oordeel van de WL, onevenwichtige verdeling van de lijnen dreigt te ontstaan kan de WL voor één competitieronde een gewijzigde promotie- en degradatieregeling hanteren. Een dergelijke incidentele wijziging van de promotie- en degradatieregeling wordt voor aanvang van deze competitieronde aan de leden van de betreffende afdeling bekend gemaakt.

VIERTALLEN COMPETITIE

Artikel 11: Viertallen competitie

 1. Een viertal kan uit maximaal 3 paren bestaan
 2. Het aantal lijnen, zittingen en competitierondes en de indeling van de viertallen wordt door de WL bepaald.
 3. Wanneer in een viertal maximaal twee invallers spelen van dezelfde speelsterkte, ter beoordeling van de WL, geldt voor dit viertal de behaalde score.
 4. Wanneer in een viertal maximaal twee invallers spelen van een hogere speelsterkte, ter beoordeling van de WL, geldt voor dit viertal de behaalde score met een maximum van 18 WP'n. 
 5. Indien een viertal met drie of meer invallers aan een zitting deelneemt dan geldt een maximale score van +18 WP.
 6. Invallen in een ander viertal is niet toegestaan indien daardoor het eigen viertal ook met invallers moet spelen.
 7. Personen van buiten de vereniging kunnen in de regel, mede ter beoordeling van de WL c.q. het bestuur, maximaal 5 keer in een seizoen als invaller fungeren, waarbij alle zittingen, ook in de parencompetitie en overige drives, worden meegeteld.

AFDELINGSKAMPIOEN

Artikel 12: Afdelingskampioen

1. Parencompetitie.
    In de eindstand van de parencompetitierondes worden alle paren opgenomen, behalve de paren (zie artikel 5.15 en 9.7) die buiten mededinging spelen en de paren die minder dan 50% met hun eigen partner hebben gespeeld. Per competitieronde kunnen  de volgende plaatsingspunten worden behaald:
    A-lijn:    eerste plaats 50 punten
                 tweede plaats 1 punt minder dan de eerste plaats in A, enz.
    B-lijn:    eerste plaats 1 punt minder dan de laatste plaats in A.
                 tweede plaats 1 punt minder dan de eerste plaats in B, enz.
    C-lijn:    eerste plaats 1 punt minder dan de laatste plaats in B.
                 tweede plaats 1 punt minder dan de eerste plaats in C, enz.

2. Viertallencompetitie.
    Hierbij kunnen door beide c.q. de deelnemende paren de volgende plaatsingspunten worden behaald.
    A-lijn:    eerste plaats 50 punten
                 tweede plaats 2 punten minder dan de eerste plaats in A enz.
    B-lijn:    eerste plaats 2 punten minder dan de laatste plaats in A.
                 tweede plaats 2 punten minder dan de eerste plaats in B, enz.

3. Afdelingskampioen
    a. Afdelingskampioen is het paar dat over alle gespeelde competitieronden de meeste plaatsingspunten heeft behaald.
    b. Alle competitieronden tellen mee, ook de in artikel 9.7 bedoelde rondes en de rondes waarin men minder dan 50% met de eigen partner heeft gespeeld en dus nul plaatsingspunten is behaald, met dien verstande dat de twee laagste scores worden   weggelaten.
    c. Bij gelijk eindigen is de stand in de weggelaten competitieronde beslissend. Is ook dat gelijk, dan wint het paar met de meeste eerste plaatsen in de A-lijn, zo nodig de meeste tweede plaatsen, enz.

INCIDENTELE WEDSTRIJDEN

Artikel 13: Incidentele wedstrijden

Naast de reguliere competities kent de BCD incidentele parenwedstrijden en individuele wedstrijden, zoals o.a. de openingswedstrijd, slotwedstrijd, paaswedstrijd, kerstwedstrijd en zomerwedstrijden. Hiervoor gelden in principe dezelfde afspraken als voor de reguliere parencompetities, maar is promotie en degradatie niet van toepassing. Ook kunnen hiervoor andere speciale regelingen worden afgesproken. Deze worden voorafgaand aan deze wedstrijden meegedeeld.

ANDERE COMPETITIEVORMEN

Artikel 14: Regeling andere competitievormen

 1. De BCD kan andere competitievormen aanbieden.
 2. Plaats, tijd en regels voor dergelijke competities zullen ruim van te voren worden aangekondigd.

EXTERNE WEDSTRIJDEN

Artikel 15: Regeling deelname externe wedstrijden

 1. De TC regelt de vertegenwoordiging van de vereniging bij wedstrijden die namens de club worden gespeeld, zoals competities georganiseerd door het NBB-district waaronder de vereniging valt.
 2. De TC stelt zo nodig criteria op voor de selectie voor de hierboven beschreven wedstrijden en maakt dit bij aanvang van het seizoen openbaar. Het inschrijfgeld voor paren en viertallen die deelnemen aan de districtscompetities is tot een maximum van één competitie per paar/lid voor rekening van de vereniging.

ARBRITAGE EN PROTESTEN

Artikel 16: Arbitrage en protesten

Arbitrage en protesten zijn geregeld in het arbitragereglement van de vereniging.

SLOT

Artikel 17: Slotregels

 1. Dit wedstrijdreglement wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Wijzigingen behoeven eveneens goedkeuring van de ALV
 2. In situaties en gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin het naar de mening van het bestuur onredelijk uitwerkt, beslist het bestuur.

 

 

Bridge bond