Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Jaarvergadering 03-10-2020

Convocatie

Het bestuur van de Bridgeclub Doorwerth nodigt hierbij zijn leden uit voor de Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw “De Uitkomst” op zaterdag 3 oktober 2020 om 15.00 uur. Deze vergadering is een combinatie van de oorspronkelijk voor 28 maart 2020 geplande voorjaarsvergadering – die door overmacht moest worden geannuleerd als gevolg van de COVID19-beperkingen die op 15 maart 2020 van kracht werden – en de najaarsvergadering. 

In een normale voorjaarsvergadering komen onder meer aan de orde de jaarkalender voor het komende seizoen, de begroting voor het komende jaar, inclusief de vaststelling van de contributie en de bartarieven, en het jaarplan van facilitaire zaken. We zijn inmiddels bijna zes (turbulente) maanden verder en willen daarom eerst aan de orde stellen onze terugblik op 2019/2020 en de jaarrekening 2019/2020, voordat we de (speel)mogelijkheden voor het seizoen 2020/2021 en het jaarplan van facilitaire zaken bespreken en de begroting voor het komende jaar vaststellen. Om die reden luidt de voorlopige agenda als volgt:

 • Opening en vaststelling agenda
 • Goedkeuring concept-samenvatting najaars-ALV d.d. 2 november 2019
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Jaarverslag 2019-2020
  a. Financiën:
  -     Jaarrekening penningmeester
  -     Verslag kascommissie   NB: In de najaars-ALV van 2019 verkozen de leden An Stek tot lid van de  kascommissie. Door haar verhuizing dit voorjaar naar elders is zij echter geen lid meer van BCD . Ook Rik Bol stelde zich destijds beschikbaar en handhaafde zijn bereidheid om lid van de kascommissie te worden. Gezien de bijzondere omstandigheden hebben wij Rik Bol gevraagd de plaats van An Stek in te nemen, vooruitlopend op zijn nog te bekrachtigen benoeming door de ALV. 
  -     Voorzitter kascommissie Ingrid Essing is aftredend. Rik Bol (indien verkozen) wordt voorzitter. Verkiezing vervangend lid.
  b. Bridgezaken
  c. Facilitair
 • (Speel)mogelijkheden voor het komend seizoen 2020/2021
 • Jaarplan facilitaire zaken
 • Financiën: Begroting 2020-2021 met toelichting, vaststelling aangepaste contributie 2020/2021, vaststelling bartarieven, vaststelling begroting 2020-2021. Door alle onzekerheden bestaat de kans dat de feitelijke uitkomst meer dan andere jaren zal afwijken van deze begroting. Wij zullen daar natuurlijk rekening en verantwoording van afleggen.
 • Samenstelling bestuur: volgens ons rooster van aftreden loopt de termijn van bestuurslid facilitair af. Jan Willem Jansen heeft deze functie tussentijds overgenomen van Pleun van Eijsden. Nu begint een nieuwe termijn, met de mogelijkheid van één herbenoeming over vier jaar. Jan Willem Jansen stelt zich hiervoor verkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten dienen zich uiterlijk twee weken voor de ALV te melden bij de secretaris.
 • Rondvraag en sluiting

Het bestuur

Bridge bond