Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Vooruitblik BCD 2020

Lieve, beste leden van Bridgeclub Doorwerth !

Woord vooraf

We beginnen met de hoop uit te spreken dat het goed gaat met jullie allemaal en jullie naasten. In de contacten die wij hebben met deze en gene – op straat, in onze dorpen, via app, e-mail en telefoon, of hoe dan ook – komt steevast één punt naar voren: wij missen elkaar ontzettend ! De afgelopen twee maanden is gebleken dat een gang naar De Uitkomst voor onze 350 leden veel meer betekent dan 24 spelletjes bridge, en dat vooral de sociale contacten erg worden gemist. Reden temeer om jullie langs deze weg te informeren over onze ideeën omtrent de nabije toekomst van BCD.

Van nu tot 1 september 2020

Wat vast staat is dat er tot 1 september 2020 nog niet gebridged kan worden in De Uitkomst. In feite is daarmee het seizoen 2019/2020 per 12 maart jl. beëindigd. Wel bieden wij onze leden sinds een aantal weken de mogelijkheid om op woensdagavond via Stepbridge gratis deel te nemen aan een toernooi met BCD-clubgenoten. Inmiddels doen daar 80 leden aan mee. Het is natuurlijk geen volwaardig alternatief, maar het wordt in toenemende mate gewaardeerd.

Na 1 september 2020

Wat er na 1 september mogelijk zal zijn, is afhankelijk van de voortgang die wordt geboekt bij het terugdringen van COVID19. Als de huidige trend zich voortzet, zou omstreeks 1 september sprake kunnen zijn van een situatie waarin er weer op beperkte schaal gebridged zou kunnen worden in De Uitkomst. Let wel: ALS de huidige neerwaartse trend zich voortzet. Als de cijfers weer de verkeerde kant opgaan, zullen stappen terug moeten worden gezet, met als mogelijke consequentie dat er ook in september nog niet kan worden gebridged. Het probleem is dat we het nu niet weten: hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen nu geen concreet plan aan jullie voorleggen. Het enige dat we nu kunnen zeggen is dat, als we na 1 september de mogelijkheid krijgen om weer te bridgen, we dat zullen aanbieden. Dat zullen dan vooralsnog geen speelmiddagen en -avonden zijn zoals jullie die gewend zijn, en het zal zeer zeker geen volwaardige competitie zijn. Uitgaande van een voorlopige handhaving van de 1,5m-regel, zullen er veel minder tafels opgesteld kunnen worden, en ook zal de nodige aandacht besteed moeten worden aan hygiëne, contact-vermijding, thuisblijven bij de geringste klachten, etc. Tal van details die we zullen uitwerken tegen de tijd dat een hervatting zich lijkt aan te dienen. Omdat er bij 1,5-meter veel minder plekken beschikbaar zijn dan nu, zal - afhankelijk van de belangstelling - wellicht ook gekeken moeten worden naar het aantal speelmomenten. Daarom zullen we voordat we denken weer voorzichtig te kunnen gaan beginnen, de animo peilen om hieraan deel te nemen.

Ieder maakt zijn/haar eigen afweging

Een zeer belangrijke overweging bij dit alles is de vraag of Bridgeclub Doorwerth haar leden een activiteit mag aanbieden die een gezondheidsrisico zou kunnen opleveren. Voorop staat dat wij alle richtlijnen van de overheid zullen volgen. Het is dan aan ieder lid om voor zichzelf de afweging te maken of hij/zij van die geboden mogelijkheid gebruik wil maken. Die afweging  kan in de loop van de tijd veranderen. Het is zeer wel denkbaar dat iemand op dit moment zegt: ik ga daar niet aan meedoen, maar dat over 3,5 maand de situatie van dien aard is, dat diezelfde afweging anders uitpakt. Ook hier geldt: we weten het niet ! Wij willen in dit stadium alleen maar een mogelijk perspectief schetsen, afhankelijk van de ontwikkelingen. Wij doen dat nu, om jullie ruimschoots de tijd te geven om na te denken over de vraag of en onder welke omstandigheden je tegen die tijd van de geboden mogelijkheden gebruik wilt maken.   

Uitgestelde ledenvergadering / vaststellen begroting

Toen wij op 12 maart alle bijeenkomsten in De Uitkomst stillegden, hebben wij ook bekend gemaakt dat de voorjaarsvergadering tot nader order werd uitgesteld. In die vergadering zou onder meer de begroting voor 2020/2021 worden vastgesteld. Weliswaar hadden wij die begroting gereed voor verzending, maar jullie zullen begrijpen dat die nu niet meer handhaafbaar is als voor te leggen begroting. De penningmeester heeft een aantal varianten doorgerekend van mogelijke ontwikkelingen in 2020/2021 al naar gelang de momenten waarop en de omvang waarin we weer zouden kunnen beginnen. Er is sprake van zoveel denkbare situaties dat we op dit moment niet in staat zijn om één begroting 2020/2021 aan jullie voor te leggen. Wel doen wij in de tussentijd alles wat in het belang is van de continuïteit van onze vereniging. Wij matigen doorlopende kosten waar mogelijk, hebben overleg met leveranciers van onderhoud en diensten etc. Ter geruststelling: onze liquiditeit en solvabiliteit (in gewoon Nederlands: onze banktegoeden en ons eigen vermogen) zijn meer dan voldoende om deze lastige periode door te komen. Aan het voortbestaan van onze club hoeft niet getwijfeld te worden. Wij zoeken nu uit op welk moment wij een ALV kunnen uitschrijven waarin de leden een begroting 2020/2021 kunnen vaststellen. Het verenigingsjaar 2020/2021 zal echter totaal anders zijn dan alle voorgaande, en – gegeven alle geschetste onzekerheden – zal de feitelijke uitkomst waarschijnlijk meer dan andere jaren afwijken van die begroting. Wij zullen daarover natuurlijk rekening en verantwoording afleggen, maar vragen op voorhand jullie begrip daarvoor.

Eén contributie voor 2020/2021

In al onze scenario’s voor 2020/2021 zit één constante: in dat zeer bijzondere jaar willen wij ALLE BCD-leden één en dezelfde contributie vragen. Alle leden, ongeacht het aantal afdelingen waarvan ze op dit moment deel uitmaken, ereleden, leden van verdienste, leden van het eerste uur, dubbelleden: iedereen betaalt € 75. Wat BCD voor die € 75 kan bieden zal minder zijn dan jullie gewend zijn, maar het is naar onze mening een redelijke bijdrage van iedereen om de club – waarvan de laatste tijd is gebleken hoezeer wij daar allemaal mee verbonden zijn – een gezonde doorstart te bieden voor het jaar daarna. Een jaar waarvan we allemaal vurig hopen dat dat weer ”ouderwets normaal” zal zijn.

Andere activiteiten   

Jullie zullen begrijpen dat ons voor 10 oktober 2020 geplande Lustrumfeest geen doorgang zal kunnen vinden. Ook is nu nog niets te zeggen over de Vrijwilligersdag in het seizoen 2020/2021. Beide worden uitgesteld tot een nader te bepalen later moment.

Tenslotte

Als je vragen hebt: jullie weten ons te vinden. Onze contactgegevens staan op de website (> clubinfo > bestuur en medewerkers). Of je kan een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Met onze allerbeste groeten en blijf gezond !

Het BCD-bestuur

Ruud Vellema                                                            Tjitze van der Sluis

Liesbeth Kruithof                                                       Jan Willem Jansen

Dinco van der Stoep

Bridge bond